1. Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Pleskot, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą ART-DANCE STUDIO MAŁGORZATA PLESKOT, adres siedziby: Świdnik, ul. Spadochroniarzy 16a/24, NIP:9222347364, REGON: 061423670, tel 604935801, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dane osobowe zbierane przez Akademię na podstawie zawartej Umowy cywilnoprawnej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 3. Administrator wyznaczył osobę do kontaktów w sprawie przetwarzania danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres ul. Spadochroniarzy 16a/24, 21-040 Świdnik.
 4. Akademia pozyskała dane Klientów w trakcie zawierania Umowy cywilnoprawnej. Zakres danych może być rozszerzony także później, w związku z nawiązaniem kontaktu np. przez formularz kontaktowy lub e-mail.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  1. w celu sprzedaży usług, będących przedmiotem oferty przetwarzamy takie dane jak: nazwisko i imiona, adres e-mail, telefon, adres zamieszkania i kod pocztowy, wiek, aktywność względem korzystania z poszczególnych usług. Podstawę prawną stanowi tu art. 6 ust. 1 lit. b RODO, pozwalający przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. W przypadku, gdy uczestnikiem usługi są dzieci, przetwarzane są dane zarówno ich jak i ich rodziców.
  2. w celu nawiązania współpracy i odpowiedzi na zapytanie przesłane przez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej przetwarzamy takie dane jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, inne dane podane w formularzu kontaktowym. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
  3. w celach związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-19) i zagwarantowania bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Administratora Danych Osobowych przetwarzamy takie dane jak:
   • informacje o ostatnich miejscach pobytu (w szczególności w rejonach podwyższonego ryzyka). Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. pozwalający przetwarzać dane dla prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i ochrona przed zakażeniami oraz art. 6 ust. 1 lit. d RODO tj. pozwalający przetwarzać dane, kiedy ich przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
   • informacje o stanie zdrowie tj. w szczególności informacje o ewentualnych objawach chorobowych. Podstawą prawną jest tu art. 9 ust. 2 lit. i RODO zezwalający na gromadzenie takich danych ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego w zakresie ochrony przed zakażeniami;
  4. w celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, Administrator Danych Osobowych przetwarza takie dane osobowe, jak imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, NIP. Podstawę prawną stanowi tu art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwalający przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;
  5. w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego przetwarzamy takie dane jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, inne dane podane przy składaniu reklamacji. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych,
  6. w celu obrony przez roszczeniami i dochodzenia roszczeń przetwarzamy takie dane jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt f) RODO -tj. prawnie uzasadniony interesu Administratora Danych Osobowych. Dane te przetwarzane są w tym celu do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym
  7. w celach marketingowych, tj. doręczania mailingów informacyjnych i reklamowych, przetwarzamy takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, wiek, adres e-mail, wizerunek. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
  8. w celu marketingu bezpośredniego oraz zamieszczenia relacji z zajęć w formie fotograficznej lub materiału video na kanałach komunikacji należących do Administratora Danych Osobowych przetwarzamy takie dane osobowe jak wizerunek. Podstawą jest tu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
  9. w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), w tym przesyłanie newslettera (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail) – zezwala na to art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
  10. w celu używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy w z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.1907 ze zm.). – zezwala na to art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
   • Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Akademii.
   • Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
   • Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Akademię zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
   • Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Akademii może świadczyć jedynie za zgodą.
  2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
   • Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Akademia przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes.
   • Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
   • Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Akademii nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
   • Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
   • Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
    • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
    • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
    • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
    • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
    • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Akademia podlega.
   • Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Akademia może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Akademii, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
   • Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Akademia nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
   • Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
    • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Akademii ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
    • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
    • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
  5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
   Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
   • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
   • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
   • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
  6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
   Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
   Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 7. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Akademia spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Akademia nie będzie mogła spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 8. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 9. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 10. Akademia przetwarza dane osobowe samodzielnie.