Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Akademii Tańca Pleskot

§ 1 Definicje

 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, dalej: „Regulamin ś.u.d.e. ś.u.d.e.” – niniejszy dokument;
 2. Usługodawca – Małgorzata Pleskot prowadząca jednoosobowo działalność gospodarczą pod nazwą ART-DANCE STUDIO MAŁGORZATA PLESKOT z siedzibą w Świdniku (21-040), ul. Spadochroniarzy 16a/24, telefon 604935801 e -mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem: http://www.taniec.swidnik.pl, o charakterze informacyjnym i promocyjnym, stanowiąca własność Usługodawcy.
 4. Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony internetowej;
 5. Urządzenie końcowe Użytkownika – telekomunikacyjne urządzenie końcowe zdefiniowane w art. 2 pkt 32 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.) wykorzystywane przez Użytkownika;
 6. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Stroną internetową; Pliki cookies zawierają m.in. adres Strony internetowej i czas przechowywania ich na Urządzeniu końcowym Użytkownika.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ś.u.d.e. określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej i został opracowany w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.).
 2. Akceptacja Regulaminu ś.u.d.e. oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie ś.u.d.e..

§ 3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługi oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej polegają na:
  1. umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej;
  2. umożliwieniu wypełniania zamieszczonych na Stronie internetowej formularzy internetowych w celach w nich wskazanych;

§ 4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

A. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 1. Do korzystania ze Strony internetowej niezbędne jest:
  1. urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną i aktualną wersją przeglądarki internetowej z odpowiednio ustawioną opcją obsługi Plików cookies;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail) w przypadku korzystania z niektórych formularzy internetowych.
 2. Na Urządzeniu końcowym Użytkownika Strona internetowa zamieszcza Pliki cookies – więcej o plikach cookies w Polityce plików cookies.

B. zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym:

 1. Zakazuje się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym w tym w szczególności treści o charakterze obraźliwym, treści mogących wprowadzać w błąd, naruszających prawa osób trzecich, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać uszkodzenia lub zakłócenia pracy systemów informatycznych.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych.

C. Zagrożenia związane ze świadczeniem usług i zabezpieczenia danych:

 1. Stosowane przez Usługodawcę systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych;
 2. Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę wymaga jednak korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych zwyczajowo z korzystaniem z Internetu, czego Użytkownik winien być świadomy.
 3. Jednym z poważniejszych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług drogą elektroniczną jest możliwość pozyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach oraz ingerencji w te dane, co może powodować takie skutki jak utrata, zmiana danych lub uniemożliwienie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych poprzez Stronę Internetową.

D. koszty korzystania ze Strony internetowej

 1. Koszty połączenia się Użytkownika przez Internet ze stroną internetową Usługodawcy ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, za pomocą którego Użytkownik uzyskał możliwość korzystania z Internetu, w tym przesyłania i odbierania danych elektronicznych ze Strony internetowej.
 2. Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych opłat nałożonych przez Usługodawcę związanych z korzystaniem ze Strony internetowej.

§ 5 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Akceptację niniejszego Regulaminu ś.u.d.e. traktuje się jako zawarcie umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy, co nie stanowi samo w sobie zawarcia Umowy o świadczenie usługi edukacyjnej o charakterze artystycznym w postaci kursów tańca.
 2. Akceptacja Regulaminu ś.u.d.e. może być wyrażona przez Użytkownika w sposób wyraźny poprzez złożenie oświadczenia Użytkownika o zapoznaniu się z Regulaminem ś.u.d.e. albo w sposób dorozumiany, jeśli po zapoznaniu się z Regulaminem ś.u.d.e. Użytkownik kontynuuje korzystanie ze Strony internetowej. W razie wątpliwości uznaje się, że umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu strony internetowej.
 3. Zaprzestanie korzystania ze Strony internetowej jest rozumiane jako rozwiązanie umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Usługodawca zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Strony internetowej, bez podania przyczyn.

§ 6 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi świadczone drogą elektroniczną nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu ś.u.d.e.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane tożsamości reklamującego,
  2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie w recepcji lub drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. W przypadku składania reklamacji pocztą elektroniczną, reklamacja powinna być wysłana z adresu e-mail wskazanego w karcie rejestracyjnej pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.
 4. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany przez reklamującego w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
  1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie ś.u.d.e. lub załącznikach. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu,
  2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji,
  3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa,
  4. zostanie złożona po upływie 14 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 6. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Usługodawca wzywa reklamującego do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 7. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Usługodawca niezwłocznie reklamującego.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w tym te, które spowodowane zostały awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania, ani za błędy w transmisji danych wynikające z opóźnień w działaniu operatora zapewniającego transmisję danych. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za brak dostępu do strony internetowej z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lub potrzeby przeprowadzenia technicznych zmian na stronie internetowej, Usługodawca ma prawo zablokować lub zawiesić dostęp do strony internetowej, bez uprzedniego informowania Uczestników o zablokowaniu lub zawieszeniu dostępu do strony internetowej.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem ze strony internetowej, w tym z formularza kontaktowego, bądź niemożliwością korzystania ze strony internetowej przez Uczestnika, lub w związku z zakłóceniami, błędami, brakami, defektami, niewłaściwym działaniem, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego, lub innego działania strony internetowej, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze strony internetowej, w tym z formularza kontaktowego w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu ś.u.d.e., ustawą lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tych usług.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulamiun ś.u.d.e.
 2. O treści zmian Regulamin ś.u.d.e. Użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną oraz przez umieszczenie na Stronie internetowej nowego brzmienia Regulamin ś.u.d.e.
 3. Zmiany Regulamin ś.u.d.e. wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulamin ś.u.d.e.
 4. Dostęp do aktualnej informacji o zmianach sposobu i zakresu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz do informacji, o których mowa w art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę internetową.
 5. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu ś.u.d.e. jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.