Regulamin Szkoły Akademia tańca Pleskot

 

§ 1 Definicje

 1. ART-DANCE STUDIO MAŁGORZATA PLESKOT –  z siedzibą w Świdniku (21-040), ul. Spadochroniarzy 16a/24 – dalej Akademia.
 2. Cennik – wykaz aktualnych cen za zajęcia w Akademii dostępny na stronie www.taniec.swidnik.pl oraz w placówce Akademii.
 3. Grupa – wyodrębnione według stylu tańca i poziomu zaawansowania grono osób, w ramach którego prowadzone są zajęcia grupowe.
 4. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia w Akademii i przygotowująca choreografię.
 5. Karnet – określona liczba zajęć regularnych do wykorzystania przez Uczestnika.
 6. Klient – osoba pełnoletnia, która kupiła Karnet i uiściła opłatę w wymaganej wysokości. Klient może wykupić Karnet w Akademii:
  • we własnym imieniu i na własną rzecz jako Uczestnik zajęć,
  • w imieniu i na rzecz innego Uczestnika zajęć jako jego opiekun prawny lub inna osoba upoważniona do działania za Uczestnika.
 7. Uczestnik zajęć – osoba, która została zapisana przez Akademię Tańca Pleskot na zajęcia i ma opłacony Karnet.

 

§ 2 Zajęcia w grupach

 1. Zajęcia prowadzone są w Grupach. Liczba osób w Grupie jest ograniczona.
 2. O kolejności naboru do Grupy decyduje data zapisania się na zajęcia i uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 3. Zapisy na zajęcia do poszczególnych Grup są prowadzone:
  1. w placówce,
  2. telefonicznie,
  3. na stronie http://www.taniec.swidnik.pl/kontakt;
  4. drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Jeżeli Grupa nie zostanie utworzona lub wpłata należności nastąpi po zakończeniu zapisów ze względu na wyczerpanie limitu miejsc, Uczestnik może według swojego wyboru:
  1. zapisać się do innej Grupy,
  2. zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy w niewykorzystanym zakresie w trybie §8 pkt.12.
 5. W przypadku niskiej frekwencji uczestników danej Grupy, Akademia zastrzega prawo do:
  1. rozwiązania Grupy
  2. zmiany planu i harmonogramu zajęć Grupy.

  W przypadku braku zgody Uczestnika, ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 1. Uczestnik może zmienić Grupę za zgodą Akademii.
 2. Akademia zastrzega prawo weryfikacji zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział niepełnoletnich Uczestników w zajęciach.

§ 3 Organizacja zajęć

 1. Zajęcia odbywają się w placówce Akademii.
 2. W przypadku zdarzeń losowych, Akademia zastrzega prawo do incydentalnej:
  1. zmiany miejsca prowadzenia zajęć Grupy,
  2. zmiany terminu zajęć w Grupie,
  3. odwołania zajęć.
 3. W przypadkach wskazanych w ust. 2 lit. a. i b. Uczestnik, któremu taka zmiana uniemożliwiła wzięcie udziału w zajęciach, może:
  1. zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy w trybie §8 pkt.12 za niewykorzystane zajęcia zgodnie z opłatą za wykupiony Pakiet,
  2. przeznaczyć niewykorzystane zajęcia na zajęcia w innej Grupie w terminie 30 dni od dnia nieobecności.
 4. W przypadku choroby lub innej uzasadnionej niedyspozycji Instruktora, Akademia zapewnia odpowiednie zastępstwo mając na uwadze styl tańca oraz stopień zaawansowania danej Grupy.
 5. Akademia zastrzega prawo zmiany terminu, miejsca, Instruktora, częstotliwości zajęć w nowym Semestrze. Klient, który nie wyraził zgody na wprowadzone zmiany, może skorzystać z uprawnienia określonego w ust. 3 lit. a. i b. powyżej, chyba że zmiana ma charakter incydentalny.

 

§ 4 Uczestnictwo w zajęciach

 1. Klient oraz Uczestnik mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegać ich zapisów.
 2. Zajęcia odbywają się w terminach określonych w planie zajęć dostępnym na stronie www.taniec.swidnik.p oraz w placówce Akademii .
 3. W zajęciach danej Grupy biorą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy zostali do niej zapisani, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 4. W trakcie zajęć Grupy na sali nie mogą przebywać osoby trzecie niebędące Uczestnikami danej Grupy, chyba że Instruktor wyrazi na to zgodę. Akademia może organizować zajęcia otwarte, w których mogą brać udział osoby zaproszone przez Uczestnika. O terminach zajęć otwartych Akademia informuje Uczestników z tygodniowym wyprzedzeniem.
 5. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach Grupy, do której Uczestnik został zapisany, Uczestnik może przeznaczyć niewykorzystane zajęcia w terminie 30 dni od dnia nieobecności na zajęcia w innej Grupie z oferty Zajęć regularnych.
 6. Po zakończonych zajęciach Uczestnik zobowiązany jest zabrać wszystkie swoje rzeczy.
 7. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do:
  1. uczestniczenia w zajęciach w odpowiednim obuwiu, które nie niszczy i nie brudzi podłogi,
  2. punktualnego stawiania się na zajęcia Grupy, pod rygorem odmowy dopuszczenia do zajęć,
  3. uczestniczenia w zajęciach w sposób, który nie zakłóca ich przebiegu,
  4. podporządkowania się poleceniom Instruktora.
 8. W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika obowiązków wskazanych w ust. 7, Instruktor ma prawo wyłączenia Uczestnika z czynnego udziału w zajęciach. Wyłącznie z zajęć nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za zajęcia. Wyłączeni z zajęć niepełnoletni Uczestnicy mają obowiązek przebywać na sali tanecznej pod opieką Instruktora do momentu zakończenia zajęć Grupy.

§ 5 Lekcje Indywidualne

 1. Lekcje indywidualne odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Instruktorem.
 2. Wykupując lekcję indywidualną Uczestnik może wskazać konkretnego Instruktora spośród aktualnie dostępnych.
 3. Termin lekcji indywidualnych można rezerwować osobiście w placówce Akademii lub telefonicznie pod numerem telefonu [604935801 oraz 696473566] .
 4. Przy ustalaniu terminu lekcji indywidualnych brana jest pod uwagę dyspozycyjność wybranego Instruktora oraz dostępność sali tanecznej w Akademii.
 5. Odwołanie lekcji indywidualnej jest możliwe nie później niż na jeden dzień przed planowaną lekcją. Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie lub osobiście w placówce Akademii. W przypadku braku zgłoszenia w terminie, zaplanowana lekcja uważana jest za zrealizowaną.
 6. Jeżeli z przyczyn losowych zaistniałych po stronie Akademii zarezerwowana lekcja nie może się odbyć, Akademia zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestnika o tym fakcie. W przypadku odwołania lekcji z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym, lekcja może zostać odrobiona w innym terminie. Jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na zmianę Instruktora, lekcja indywidualna uważana jest za zrealizowaną.
 7. Lekcja indywidualna rozpoczyna się i kończy o ustalonych godzinach bez względu na obecność Uczestnika.
 8. Akademia zastrzega sobie prawo prowadzenia jednocześnie na jednej sali tanecznej kilku lekcji indywidualnych dla różnych Uczestników.
 9. Lekcje indywidualne mogą uwzględniać wybrany przez Uczestnika podkład muzyczny, który powinien być dostarczony w formacie uzgodnionym z Instruktorem.

 

§ 6 Karnet OPEN

 1. Karnet OPEN można wykupić na okres 30 dni liczony od pierwszej wizyty.
 2. Karnet OPEN uprawnia do nielimitowanego udziału w zajęciach regularnych w dowolnie wybranej Grupie, która dysponuje wolnymi miejscami. Karnet OPEN nie daje gwarancji udziału w wybranych zajęciach.
 3. Karnet OPEN jest bezzwrotny niezależnie od stopnia jego wykorzystania.
 4. Karnet OPEN można zawiesić na okres 6 miesięcy po wcześniejszym zgłoszeniu chęci zawieszenia karnetu Instruktorowi lub pracownikowi Akademii.

§ 7 Bezpieczeństwo

 1. Akademia nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas zajęć tanecznych, powinny wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.
 2. Uczestnicy są obowiązani zgłaszać Instruktorowi przed zajęciami wszelkie dolegliwości zdrowotne, złe samopoczucie, urazy, kontuzje oraz ciążę i inne. Poprzez przystąpienie do udziału w zajęciach Uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. W przypadku problemów zdrowotnych Akademia rekomenduje konsultacje z lekarzem sportowym.
 3. Przebywanie w sali tanecznej jest dozwolone tylko za wiedzą i zgodą Instruktora lub Akademii .
 4. Uczestnicy oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki Akademii zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp i p-poż obowiązujących na terenie Akademii lub w miejscu prowadzenia zajęć oraz poleceń Instruktorów i uprawnionych pracowników, jak również do zachowania czystości i poszanowania mienia Akademii.
 5. Uczestnik oczekujący na zajęcia powinien przebywać w miejscu do tego przeznaczonym, nie zakłócając porządku.
 6. Zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia i ciepłych napojów. Napoje zimne mogą być wnoszone i spożywane w miejscu i czasie wskazanym przez Instruktora.
 7. Na terenie Akademii obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, wprowadzania zwierząt, rowerów oraz wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób.
 8. Uczestnicy są obowiązani przechowywać swoje rzeczy w zamkniętej na klucz szatni.
 9. Ewentualne przypadki zagubienia lub uszkodzenia mienia powinny być niezwłocznie zgłaszane w recepcji właściwej placówki Akademii.
 10. 1Akademia rekomenduje niewnoszenie cennych przedmiotów na teren placówki Akademii.
 11. 1Uczestnik i/lub Klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody, w tym szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do poleceń Instruktora lub pracownika Akademii.

§ 8 System płatności

 1. Płatności mogą być wnoszone:
  • za pojedyncze lekcje indywidualne,
  • za karnety.
 2. Każdy wykupiony karnet jest imienny i dotyczy jednej osoby.
 3. Karnet nie jest przypisany do konkretnie wybranej grupy i obejmuje Zajęcia w ilości odpowiadającej wybranemu karnetowi, liczone od daty pierwszego wejścia i rozpoczęcia jego realizacji.
 4. W trakcie obowiązywania wykupionego karnetu jest możliwości modyfikowania go.
 5. Akademia udostępnia następujące metody płatności:
  1. gotówka,
  2. przelew tradycyjny,
 6. Jedyną formą pełnej rezerwacji miejsca w wybranej Grupie jest dokonanie opłaty za Karnet zgodnie z Cennikiem przed rozpoczęciem zajęć.
 7. Aktualny Cennik usług świadczonych przez Akademię znajduje się na stronie http://www.taniec.swidnik.pl.
 8. Akademia zastrzega możliwość zmiany Cennika. Nowy cennik nie dotyczy usług opłaconych przed jego wejściem w życie.
 9. Akademia może przygotować indywidualną ofertę dla:
  1. grup ustalanych indywidualnie,
  2. grup specjalnych,
  3. grup zamkniętych w szczególności dla zespołów tanecznych.
 10. Na wniosek Uczestnika zgłoszony w momencie płatności za Karnet lub lekcje indywidualne, Akademia wystawi fakturę. Dane niezbędne do wystawienia faktury należy przekazać w recepcji.
 11. Jeżeli Klientowi przysługuje zwrot opłat, są one dokonywane przez Akademię w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia uzasadnionego żądania zwrotu opłat przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe lub inną metodą płatności.

§ 9 Rozwiązanie karnetu

 1. Wykupiony przez Klienta karnet może zostać rozwiązany za porozumieniem stron.
 2. W przypadku nie przestrzega zapisów niniejszego Regulaminu Akademia może skreślić Uczestnika z listy w trybie natychmiastowym. Skreślenie Uczestnika z listy uczniów Akademii jest jednoznaczne z rozwiązaniem karnetu.
 3. Uczestnik może zostać skreślony przez Akademię z listy uczniów m.in. w przypadku, gdy:
  1. nie została wniesiona opłata za udział w zajęciach na warunkach określonych w zawartej umowie,
  2. mimo upomnienia Uczestnik nie stosuje się do obowiązujących regulacji wewnętrznych, w tym Regulaminu, przepisów bhp i p-poż,
  3. przy zapisywaniu na zajęcia zostało złożone niezgodne z prawdą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach,
  4. Uczestnik swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub osób trzecich,
  5. Uczestnik przebywa na terenie Akademii pod wpływem środków odurzających lub rozpowszechnia ww. środki na terenie placówki,
  6. Uczestnik dopuszcza się wandalizmu, kradzieży lub wymuszeń na terenie Akademii,
  7. poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie Uczestnik uniemożliwia pracę w Grupie i prowadzenie zajęć,
  8. Uczestnik swoim zachowaniem narusza dobre obyczaje lub/i zasady współżycia społecznego.
 4. Rozwiązanie z Klientem Karnetu na podstawie wskazanej w ust. 3 nie powoduje powstania po stronie Klienta roszczeń o zwrot uiszczonych opłat.
 5. Uczestnik będący uczniem Akademii, który został skreślony z listy uczniów, może wnieść odwołanie do właściciela Akademii w formie pisemnej w terminie 14 dni.

§ 10 Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację pisemnie lub w formie poczty elektronicznej, jeżeli usługi świadczone nie są realizowane przez Akademię lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub wykupionym karnetem.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane tożsamości reklamującego,
  2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie w recepcji lub drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. W przypadku składania reklamacji pocztą elektroniczną, reklamacja powinna być wysłana z adresu e-mail wskazanego w karcie rejestracyjnej pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.
 4. Akademia udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany przez reklamującego w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Akademia może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
  1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie lub załącznikach. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu,
  2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji,
  3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa,
  4. zostanie złożona po upływie 14 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 6. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Akademia wzywa reklamującego do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 7. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Akademia poinformuje niezwłocznie reklamującego.

§ 11 Wykorzystanie wizerunku

Akademia zastrzega sobie prawo do utrwalenia wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć oraz podczas uczestnictwa w imprezach okolicznościowych organizowanych Akademię. Utrwalony wizerunek może zostać nieodpłatnie i bezterminowo wykorzystany do promocji i reklamy Akademii.Uczestnik lub działający w jego imieniu Klient może w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania wizerunku w placówce lub za pośrednictwem adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W takim przypadku Akademia niezwłocznie przestanie przetwarzać wizerunek podmiotu danych.

§ 12 Polityka Prywatności

 1. ART-DANCE STUDIO MAŁGORZATA PLESKOT, adres siedziby: Świdnik, ul. Spadochroniarzy 16a/24, NIP:9222347364, REGON: 061423670
 2. Dane osobowe zbierane przez Akademię na podstawie zawartej Umowy cywilnoprawnej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 3. Administrator wyznaczył osobę do kontaktów w sprawie przetwarzania danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres ul. Spadochroniarzy 16a/24, 21-040 Świdnik.
 4. Akademia pozyskała dane Klientów lub Użytkowników w trakcie zawierania Umowy cywilnoprawnej. Zakres danych może być rozszerzony także później, w związku z nawiązaniem kontaktu np. przez formularz kontaktowy lub e-mail.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  1. realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, do czasu złożenia sprzeciwu;
  2. marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Akademii polegającego na pozyskiwaniu nowych klientów do czasu złożenia sprzeciwu;
  3. korzystania z formularza kontaktowego - w celu w celu odpowiedzi na zapytanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  4. finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, przez 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym umowę wykonano lub rozwiązano, zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  5. w przypadku złożenia reklamacji – w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego na podstawie - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Akademii, pośrednictwie w procesie gwarancyjnym, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
  6. obrony przez roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Akademii, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
   • Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Akademii.
   • Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
   • Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Akademię zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
   • Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Akademii może świadczyć jedynie za zgodą.
  2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
   • Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Akademia przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes.
   • Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
   • Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Akademii nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
   • Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
   • Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
    • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
    • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
    • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
    • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
    • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Akademia podlega.
   • Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Akademia może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Akademii, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
   • Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Akademia nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
   • Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
    • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Akademii ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
    • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
    • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
  5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
   • Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
    • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
    • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
    • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
  6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
   1. Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
   1. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 7. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Akademii spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Akademia nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 8. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 9. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 10. Akademia przetwarza dane osobowe samodzielnie. (chyba, że macie jakieś mechanizmy. Lub korzystacie z jakiś firm marketingowych itp. Jeżeli nie to zostawcie tak jak jest).

§ 14 Zmiany Regulaminu

 1. Zmiany Regulaminu są publikowane na stronie http://www.taniec.swidnik.pl.
 2. Zmiany Regulaminu i Cennika nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.
 3. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Akademię promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Osoby niepełnoletnie są reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Regulamin, Cennik oraz harmonogram zajęć Akademii są dostępne w placówce oraz na stronie internetowej http://www.taniec.swidnik.pl.
 3. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia