Regulamin Akademia Tańca Pleskot

 

§ 1 Definicje

 1. Akademia Tańca Pleskot- szkoła artystycznych zajęć tanecznych mieszcząca się pod adresem: ul. Racławicka 9, 21-040 Świdnik, założona przez Małgorzatę Pleskot prowadzącą jednoosobowo działalność gospodarczą pod nazwą ART-DANCE STUDIO MAŁGORZATA PLESKOT z siedzibą w Świdniku (21-040), ul. Spadochroniarzy 16a/24, NIP 9222347364, REGON 061423670 telefon 604935801 e -mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej: „Akademia”.
 2. Umowa – stosunek prawny łączący Akademię z Uczestnikiem określający wzajemne zobowiązania stron.
 3. Umowa zawarta na odległość – umowa Akademii zawarta z Uczestnikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 4. Regulamin – warunki Umowy zawartej na odległość łączącej Akademię z Uczestnikiem i każdą osobą, która przekroczy próg Akademię, określająca zasady korzystania z usług Akademii, dostępne pod adresem: http://www.taniec.swidnik.pl/regulamin oraz na Recepcji.
 5. Cennik – wykaz aktualnych cen za zajęcia w Akademii dostępny na stronie www.taniec.swidnik.pl oraz w placówce Akademii, stanowiący nieodłączną część Regulaminu.
 6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorca o cechach konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Uczestnik – Konsument, Przedsiębiorca o cechach konsumenta lub Przedsiębiorca, który zawarł z Akademią Umowę.
 10. Strony – Uczestnik i Akademia.
 11. Zajęcia – kursy artystyczne o charakterze pozaszkolnym edukacyjnym i zorganizowanym dla Uczestników, prowadzone przez Instruktorów zatrudnianych przez Akademię, które mają na celu przygotowanie Grup do wydarzenia artystycznego w postaci pokazów tańca zorganizowanych przez Akademię, ale także przedstawień, pokazów i zawodów organizowanych przez inne jednostki.
 12. Ogólne Warunkach Uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Akademię Tańca Pleskot, dalej: („OWU”) – zbiór zasad obowiązujących w Akademii Tańca Pleskot, stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu.
 13. Polityka prywatności – informacje dla Uczestników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane, dostępne w niniejszym Regulaminie.
 14. Procedura realizacji polityki bezpieczeństwa sanitarnego – spis reguł i zasad postępowań w celu zwiększenia bezpieczeństwa dla pracowników oraz Uczestników, zminimalizowania ryzyka zakażenia pracowników oraz Uczestników i innych osób z zewnątrz, ograniczenia liczby kontaktów na terenie Akademii kompleksowego działania dostosowanego do etapu zaawansowania stanu epidemicznego, dostępny na Stronie Internetowej oraz na Recepcji.
 15. Strona internetowawww.taniec.swidnik.pl
 16. Załączniki – dokumenty stanowiące integralną część Umowy. Są nimi: Formularz odstąpienia od Umowy, Cennik, OWU, Procedura Realizacji Polityki Bezpieczeństwa Sanitarnego, Polityka Prywatności.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej przez Akademię Tańca Pleskot i stanowi umowę w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego.
 2. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Kontakt z Akademią możliwy jest telefonicznie : 604935801, 696473566, mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , pisemnie lub osobiście adres: ul. Racławicka 9, 21-040 Świdnik.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Akademię na Stronie internetowej w sposób umożliwiający Uczestnikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Uczestnik.

 

§ 3 Główne cechy świadczenia

 1. Przedmiotem świadczenia jest usługa edukacyjna w postaci zajęć artystycznych o charakterze pozaszkolnym edukacyjnym i zorganizowanym, prowadzonych przez instruktorów
  zatrudnianych przez Akademię, które mają na celu przygotowanie Uczestników do wydarzenia artystycznego w postaci pokazów tańca zorganizowanych przez Akademię, ale także przedstawień, pokazów i zawodów organizowanych przez inne jednostki (dalej: „usługa taneczna”). Zajęcia mogą przybrać postać kursów tańca w grupie, warsztatów tanecznych, usług dodatkowych typu lekcja indywidualna.
 2. Wzajemne obowiązki Akademii i Uczestnika zostały opisane w OWU dostępnych na Stronie internetowej pod adresem: http://www.taniec.swidnik.pl/regulamin - które stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza akceptację OWU i innych Załączników.
 3. Uczestnik dokonuje zapisu na wybrany kurs lub warsztat, zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej: http://www.taniec.swidnik.pl/plan-zajec#anchor .
 4. Sposób i termin spełniania przez Akademię świadczenia w postaci usług tanecznych uzależniony jest od wyboru przez Uczestnika rodzaju usługi tanecznej. Umowa zawarta jest na czas oznaczony – na czas realizacji umowy o świadczenie usług tanecznych w terminie określonym przez strony tejże Umowy. Uczestnik informowany jest o sposobie i terminie spełnienia świadczenia usług tanecznych przez Akademię nie później niż w chwili wyrażenia przez Uczestnika woli na związanie się Umową mailowo na adres elektroniczny podany przez Uczestnika, telefonicznie lub ustnie w recepcji Szkoły Tańca.

§ 4 Sposób zawarcia Umowy

 1. Uczestnik może zawrzeć Umowę z Akademią:
  1. osobiście w siedzibie Akademii, podpisując oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu po potwierdzeniu dostępności miejsca na wybraną usługę przez pracowników Akademii,
  2. na odległość telefonicznie lub poprzez kontakt w drodze komunikacji elektronicznej w sposób opisany szczegółowo poniżej.
 2. W ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną w celu zawarcia Umowy, Akademia udostępnia elektroniczne formularze, pozwalające na skontaktowanie się z Akademią w celu zawarcia Umowy.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do podania danych oznaczonych jako wymagane. Dane podawane przez Uczestnika powinny być aktualne i zgodne z prawdą. Za skutki podania nieprawdziwych danych przez Uczestnika, pełną odpowiedzialność ponosi wyłącznie on sam.

§ 5 Procedura zawarcia Umowy na odległość

 1. Do zawarcia Umowy na odległość może dojść telefonicznie poprzez rozmowę z pracownikiem Akademii np. Gosią 604 935 801. Potwierdzenie treści proponowanej Umowy w takim wypadku zostanie przesłane Uczestnikowi w drodze wiadomości e-mail i dalsza procedura odbywa się zgodnie z zasadami dotyczącymi zawarcia Umowy na odległość w drodze komunikacji elektronicznej lub osobiście w siedzibie Akademii poprzez podpisanie niniejszego Regulaminu.
 2. Do zawarcia Umowy na odległość może dojść także w drodze komunikacji elektronicznej poprzez adres mailowy lub formularz zamieszczony na Stronie internetowej. Do zapisania się na zajęcia tym sposobem niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome.
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies.
 3. Uczestnik otrzymuje Regulamin w formie mailowej.
 4. Do zawarcia Umowy na odległość dochodzi po złożeniu przez Uczestnika oświadczenia o akceptacji niniejszego Regulaminu wraz z jego Załącznikami, po mailowym potwierdzeniu dostępności miejsca na wybrane Zajęcia przez Akademię przesłanym na adres mailowy podany przez Uczestnika, z adresu poczty elektronicznej Akademii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  Oświadczenie to może brzmieć następująco: „Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Akademii Tańca Pleskot wraz ze wszystkimi Załącznikami, zostały mi one doręczone zgodnie z art. 384 k.c., zrozumiałem/łam ich treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania.”
 5. Zawarcie Umowy pociąga ze sobą obowiązek zapłaty. Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty odpowiedniej kwoty przedpłaty w określonym w wiadomości terminie, przed rozpoczęciem świadczenia usługi tanecznej, chyba, że płatność za usługę realizowana jest dzięki karcie benefitowej Multisport, lub FitProfit (zgodnie z regulaminem korzystania z kart) – w takim przypadku płatność odbywa się poprzez rejestrację wejścia na Recepcji przed wybranymi Zajęciami.
 6. Dokonanie przedpłaty po potwierdzeniu dostępności miejsca przez Akademię na wybraną usługę jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

 

§ 6 Płatności

 1. Uczestniczenie w zajęciach możliwe jest pod warunkiem posiadania ważnego i opłaconego imiennego karnetu, opłacenie pojedynczego wejścia, lub zarejestrowanie wejścia dzięki karcie benefitowej Multisport, lub FitProfit (zgodnie z regulaminem korzystania z kart).
 2. Cennik dostępny jest pod adresem: http://www.taniec.swidnik.pl/Cennik i stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (z uwzględnionym podatkiem) w polskich złotych.
 4. Akademia zastrzega możliwość zmiany Cennika. Nowy cennik nie dotyczy usług opłaconych przed jego wejściem w życie.
 5. W przypadku dokonywania przelewu przez Uczestnika, Uczestnik ponosi wszelkie koszty jego dokonania, w tym prowizje i inne opłaty naliczone przez bank lub placówkę, za pośrednictwem której Uczestnik dokonuje przelewu.
 6. Płatności mogą być wnoszone:
  • za pojedyncze lekcje indywidualne,
  • za karnety.
 7. Każdy wykupiony karnet jest imienny i dotyczy jednej osoby.
 8. Karnet nie jest przypisany do konkretnie wybranej grupy i obejmuje Zajęcia w ilości odpowiadającej wybranemu karnetowi, liczone od daty pierwszego wejścia i rozpoczęcia jego realizacji.
 9. Akademia udostępnia następujące metody płatności:
  1. gotówka na miejscu w Recepcji,
  2. przelew tradycyjny: na następujące dane:
   ART DANCE STUDIO MAŁGORZATA PLESKOT
   65 1140 2004 0000 3102 7428 4201
  3. rejestracja wejścia przy pomocy kart benefitowych Multisport, lub FitProfit (zgodnie z regulaminem korzystania z kart)
 10. Jedyną formą pełnej rezerwacji miejsca w wybranej Grupie jest dokonanie opłaty za Karnet zgodnie z Cennikiem przed rozpoczęciem zajęć. Opłata imiennego karnetu lub pojedynczego wejścia powinna zostać uregulowana przed zajęciami, a po otrzymaniu potwierdzenia zapisu na dany kurs drogą wiadomości e-mail lub potwierdzenia telefonicznego lub osobistego.
 11. W przypadku braku wpłaty wymaganej przedpłaty w terminie i przy braku kontaktu ze strony Uczestnika z Akademią, Umowa rozwiązuje się automatycznie po upływie terminu zapłaty przedpłaty.
 12. Akademia może przygotować indywidualną ofertę dla:
  1. grup ustalanych indywidualnie,
  2. grup specjalnych,
  3. grup zamkniętych w szczególności dla zespołów tanecznych.
 13. Na wniosek Uczestnika zgłoszony najpóźniej w momencie płatności za Karnet lub lekcje indywidualne, Akademia wystawi fakturę. Dane niezbędne do wystawienia faktury należy przekazać w recepcji. W momencie zgłoszenia wniosku o wystawienie faktury przez Uczestnika, jest on proszony o złożenie oświadczenia czy jest Przedsiębiorcą czy Przedsiębiorcą o cechach konsumenta w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 14. Jeżeli Uczestnikowi przysługuje zwrot opłat, są one dokonywane przez Akademię w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia uzasadnionego żądania zwrotu opłat przelewem na wskazane przez Uczestnika konto bankowe lub inną metodą płatności.
 15. W przypadku niepojawienia się w Akademii w dniu rozpoczęcia świadczenia danych usług tanecznych przez Akademię, Akademia może zaliczyć część lub całość wniesionej opłaty na poczet faktycznie poniesionych kosztów wynikających z rezerwacji miejsca na Zajęciach przez Uczestnika, zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu Cywilnego.

§ 7 Prawo odstąpienia

 1. Uczestnik, będący konsumentem lub przedsiębiorcą o cechach konsumenta w rozumieniu niniejszego Regulaminu ma 14 dni na odstąpienie od Umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny. Termin ten liczony jest od dnia zawarcia Umowy zawartej na odległość.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Uczestnikowi (konsumentowi lub przedsiębiorcy o cechach konsumenta), jeżeli Akademia wykonała pełną usługę za wyraźną zgodą Uczestnika, a ten został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Akademię utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Uczestnikowi, będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą o cechach konsumenta w rozumieniu niniejszego Regulaminu, zgodnie z art. 38 ust. 12 Ustawy Prawa konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi i kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 4. W przypadku usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Uczestnika (tj. konsumenta lub przedsiębiorcy o cechach konsumenta) - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Uczestnik (tj. konsument lub przedsiębiorca o cechach konsumenta), który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
 5. Odstąpienie od Umowy, a tym samym rezygnację z uczestnictwa w zajęciach należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej, przed całkowitym wykorzystaniem wykupionego karnetu.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być opatrzone datą i jeżeli jest składane w wersji papierowej, podpisem oraz powinno się składać według wzoru formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu dostępny na końcu niniejszego dokumentu. Można także przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jeżeli Uczestnik (tj. konsument lub przedsiębiorca o cechach konsumenta) skorzysta z takiej możliwości, Akademia prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

§ 8 Odpowiedzialność Akademii

 1. Akademia ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług tanecznych na warunkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Akademia nie świadczy usług posprzedażowych ani gwarancji.

§ 9 Reklamacje

 1. Uczestnik może złożyć reklamację pisemnie lub w formie poczty elektronicznej, jeżeli usługi świadczone nie są realizowane przez Akademię lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub wykupionym karnetem. Akademia ponosi odpowiedzialność względem uczestnika zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane tożsamości reklamującego,
  2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie w recepcji lub drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. W przypadku składania reklamacji pocztą elektroniczną, reklamacja powinna być wysłana z adresu e-mail wskazanego w karcie rejestracyjnej pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.
 4. Akademia udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany przez reklamującego w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Akademia może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
  1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie lub załącznikach. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu,
  2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji,
  3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa,
  4. zostanie złożona po upływie 14 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 6. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Akademia wzywa reklamującego do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 7. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Akademia poinformuje niezwłocznie reklamującego.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika, będącego Konsumentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. Uczestnik posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Uczestnik może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Akademią,
  2. Uczestnik może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Akademią,
  3. Uczestnik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Akademią, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 11 Dane osobowe

 1. Informacje o sposobie i celach przetwarzania danych osobowych Uczestnika znajdują się pod adresem: http://www.taniec.swidnik.pl/regulamin oraz wywieszone zostały w Akademii.

§ 12 Obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik jest zobowiązany do:
  1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich,
  2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób niewprowadzający w błąd;
  3. niezwłocznego informowania Organizatora o zmianach danych mających wpływ na organizację i przeprowadzenie usługi tanecznej;
  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Uczestnik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Uczestników czy Organizatora, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

§ 13 Zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.
 2. O wprowadzonych zmianach Akademia poinformuje Uczestników, będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami o cechach konsumenta mailem lub pisemnie, a kursanci mają możliwość w terminie 14 dni od dnia doręczenia im informacji o zmianach w Regulaminie zrezygnować z usługi na zasadach przyjętych w Regulaminie albo dostarczyć Akademii pisemnie lub mailem oświadczenie o akceptacji zmian Regulaminu. Brak rezygnacji z usług przez Uczestnika w terminie 14 dni oraz brak jakiegokolwiek oświadczenia w zakresie akceptacji zmian w Regulaminie oznacza akceptację tych zmian, w związku z czym Uczestnik nadal będzie mógł uczestniczyć w zajęciach. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
 3. Zmiany Regulaminu dotyczące Uczestników będących Przedsiębiorcami wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Sklepu.
 4. Zmiany Regulaminu i Cennika nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.
 5. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Akademię promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta oraz przedsiębiorcy o cechach konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument lub Przedsiębiorca o cechach konsumenta, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Akademii.
 5. Załącznikami do niniejszego Regulaminu, stanowiącymi jego integralną część są:
  1. Formularz odstąpienia od Umowy
  2. Cennik
  3. Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Akademię Tańca Pleskot („OWU”)
  4. Polityka prywatności
  5. Procedura Realizacji Polityki Bezpieczeństwa Sanitarnego